نمایش 91 تا 108 مورد از کل 656 مورد.

سکینه ببری گنبد

استادیار
علوم انسانی - روابط بین الملل
سکینه ببری گنبد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روابط بین الملل

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sbabrigonbad/fa

مهسا بخشائی

مربی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مهسا بخشائی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
وحید برادران
دانشیار دکترای تخصصی
۷۷۰۰۹۸۰۰-۲۸۰۱ فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

Google Scholar Scopus ORCID

امیر عباس بزرگ مهر

استادیار
علوم انسانی - حقوق خصوصی
امیر عباس بزرگ مهر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/abozorgmehr/fa

مریم

مریم بنانج

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
مریم بنانج
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش
نازنین بنی اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

علیرضا بنی هاشم

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علیرضا بنی هاشم
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/abanihashem/fa

سیدرضا به آفرین

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

محمدرضا بهجتی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا بهجتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa

آرزو

آرزو بهرامی شبستری

مربی
شیمی - شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی معدنی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa

محمد بهرمانی هاشمی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی
منوچهر

منوچهر بهمئی

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa

بهاره بهمن پور

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
مربی دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

علی بهنام والا

مربی
فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

سهیلا بوذری

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
سهیلا بوذری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

موسی بیات

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
موسی بیات
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mousabayat/fa