نمایش 55 تا 72 مورد از کل 656 مورد.
آریا

آریا اشجع اردلان

دانشیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
افشین اشجع اردلان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

آزاده اشرفی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - مدیریت منابع
آزاده اشرفی
استادیار -
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - مدیریت منابع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/aashrafi/fa

فاطمه اشرفی

استادیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فاطمه اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

سید عطا الله افتخاری

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
سید عطا الله افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eftekhari/fa

مژده افشار کرمانی

استادیار
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
مژده افشار کرمانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshar-kermani/fa

فرشته افکاری

استادیار
علوم انسانی - علوم تربیتی
فرشته افکاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa

طیبه

طیبه اکبری راد

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
طیبه اکبری راد
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-rad/fa

هدیه اکبری سنه

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

استادیار
شیمی - شیمی فیزیک
اکبر الصاق
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/elsagh/fa

محمود الماسیان

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمود الماسیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/almasian/fa

محمد رضا الهی منش

استادیار
علوم انسانی - فقه و حقوق جزا
محمد رضا الهی منش
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فقه و حقوق جزا

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/elahimanesh/fa

مجتبی

مجتبی امامی خلیل آباد

استادیار
علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه
مجتبی امامی خلیل آباد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-khalilabad/fa

محمد مهدی امامی ناصری

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق
محمد مهدی امامی ناصری
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-naseri/fa