نمایش 37 تا 54 مورد از کل 538 مورد.
فروزان

فروزان ارکیان

استادیار
علوم و فنون دریایی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

محمد حسین ارمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
محمد حسین ارمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/erami/fa

پروین اژدری

استادیار
علوم پایه - آمار
پروین اژدری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - آمار

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد حسن استاد رحیمی

مربی
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
محمد حسن استاد رحیمی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
شروین اسدزاده
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
شمیلا اسلامبولچی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

مربی
الهیات و معارف اسلامی
زهرا اسلامی فرد
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

حمید اسماعیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

مهزاد اسمعیلی فلک

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
مهزاد اسمعیلی فلک
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeilifalak/fa

Google Scholar ORCID
آریا

آریا اشجع اردلان

دانشیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
افشین اشجع اردلان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

آزاده اشرفی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - مدیریت منابع
آزاده اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی - مدیریت منابع

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/aashrafi/fa

فاطمه اشرفی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
فاطمه اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

مژده افشار کرمانی

استادیار
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
مژده افشار کرمانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshar-kermani/fa

فرشته افکاری

استادیار
علوم انسانی - علوم تربیتی
فرشته افکاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://azimi.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa